Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
परिपत्र
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिष्द्को पाँचौ बैठकको निर्णय सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
2 नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा  डाउनलोड
3 सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
4 निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा।  डाउनलोड