Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
परिपत्र
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 प्रेस विज्ञप्ति  डाउनलोड
2 परिपत्र  डाउनलोड
3 आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा परिपत्र ।  डाउनलोड
4 परिपत्र  डाउनलोड
5 परिपत्र  डाउनलोड
6 परिपत्र  डाउनलोड
7 परिपत्र  डाउनलोड
8 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने बारे ।  डाउनलोड
9 वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्वन्धमा  डाउनलोड
10 परिपत्र ।  डाउनलोड