March 10, 2019

Disaster Risk Reduction to implement the Sendai...

Disaster Risk Reduction to implement the Sendai Framework (Doctor Degree अध्ययनको लागि आवेदन सम्बन्धमा)

 March 10, 2019

निजामती सेवा पुरुस्कार सम्बन्धमा ।

निजामती सेवा पुरुस्कार सम्बन्धमा । 

 March 10, 2019

विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवा

विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवा

 March 10, 2019

Colombo Plan Scholarship Schemes of the Governm...

Colombo Plan Scholarship Schemes of the Government of India 

 March 10, 2019

प्रशिक्षार्थी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

प्रशिक्षार्थी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । 

 March 10, 2019

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने ।

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 

 March 10, 2019

बोलपत्र फारम सम्बन्धमा ।

बोलपत्र फारम सम्बन्धमा ।

 March 10, 2019

सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा । 

 March 10, 2019

चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना  

 March 10, 2019

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा ।

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा