March 13, 2019

Terms of reference (ToR) For Pest Surveillance ...

Terms of reference (ToR) For Pest Surveillance in Major Agricultural Crops and Medicinal and Arom...

 March 13, 2019

नेपाल अमेरिका-संयुक्त बयान तेस्रो व्यापार र लगानी ...

नेपाल अमेरिका-संयुक्त बयान तेस्रो व्यापार र लगानी ढाँचा परिषद बैठकमा।

 March 10, 2019

प्रस्तुती तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना हेर्नको लागी ...

 प्रस्तुती तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना  हेर्नको लागी यहा क्लिक गर्नुहोला । 

 March 10, 2019

बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. १

बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. १  

 March 10, 2019

सूची दर्ता गर्ने वारेको सूचना सम्बन्धमा

सूची दर्ता गर्ने वारेको सूचना 

 March 10, 2019

सूची दर्ता गर्ने वारेको सूचना

सूची दर्ता गर्ने वारेको सूचना 

 March 10, 2019

सवारी साधनको प्राविधिक विशिष्टता

सवारी साधनको प्राविधिक विशिष्टता