April 7, 2020

मिति २०७६।१२।२५ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ...

मिति २०७६।१२।२५  सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि...

 April 6, 2020

मिति २०७६।१२।२४ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ...

मिति २०७६।१२।२४ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको बिक्...

 April 6, 2020

मिति २०७६।१२।२३ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ...

मिति२०७६।१२।२३ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको...

 April 6, 2020

मिति २०७६/१२/२२ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति...

मिति२०७६।१२।२२ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको...

 April 3, 2020

मिति२०७६।१२।२१ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ह...

मिति२०७६।१२।२१ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको...

 April 2, 2020

मिति२०७६।१२।२० सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ह...

मिति२०७६।१२।२० सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको बिक्र...

 April 1, 2020

मिति २०७६।१२।१९ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ...

मिति २०७६।१२।१९ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासक...

 March 30, 2020

मिति२०७६।१२।१७ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ह...

मिति  २०७६।१२।१७ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि...

 March 29, 2020

मिति २०७६ /१२/१६  गतेको दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ...

मिति २०७६ /१२/१६ गतेको दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ,एल. पि ग्यास एवं पेट्रोलियम पदार्थको माग आपुर्ति ...

 March 28, 2020

मिति  २०७६।१२।१५ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति...

मिति २०७६।१२।१५ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न मौज्दात विवरण ।।