सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४

 Dec. 31, 2018

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ आ. व. २०७५।७६ को वार्षिक सम्पादन गरिएको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा प्रथम त्रैमासिक (साउन, भाद्र र असोज)


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड