मिति२०७६।१२।२१ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको बिक्री एवं मौज्दात विवरण ।।