नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न हाल गरिरहेको लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन र आपूर्तिलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने सम्बन्धमा ।।

 March 26, 2020

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न हाल
गरिरहेको लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन र आपूर्तिलाई
व्यवस्थित र सहज बनाउने सम्बन्धमा ।।