विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिको लागि दरखास्त आब्हानको सूचना

 Oct. 17, 2019

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिको लागि दरखास्त आब्हानको सूचना


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड