अत्याआवश्यक बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति ब्यवस्थालार्इ सहज र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनमा जोड दिइएको ।

 Sept. 27, 2019

अत्याआवश्यक बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति ब्यवस्थालार्इ सहज र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनमा जोड दिएको ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड