बिदेशी लगानि तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको मस्यौदा राय तथा सुझावका लागी Email ठेगाना komal.baral69@gmail.com, bimalprasad@moics.gov.np मा यहि असोज 7 गते सम्म पठाउने ।

 Sept. 4, 2019

बिदेशी लगानि तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको मस्यौदा राय, सुझावका लागी  Email  ठेगाना komal.baral69@gmail.com, bimalprasad@moics.gov.np मा यहि असोज 7 गते सम्म पठाउने ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड