द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमूना (BIAM) को मस्यौदा राय, प्रतिक्रिया Email ठेगाना :- komal.baral69@gmail.com, bimalprasad@moics.gov.np मा यहि श्रावण १२ गते सम्म पठाउने ।

 July 15, 2019

 द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमूना (Bilateral Investment Agreement Model Text) को मस्यौदा  राय, प्रतिक्रिया Email ठेगाना :- komal.baral69@gmail.com, bimalprasad@moics.gov.np मा यहि श्रावण १२ गते सम्म पठाउने ।


सम्बन्धित फाइलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्:

डाउनलोड