काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा (भाग-बी: अफिस र क्वार्टर)

 March 13, 2019

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा (भाग-बी: अफिस र क्वार्टर)