Logo

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supplies
Publication
भारतबाट चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम
2022-08-04

भारतबाट चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम

भारतबाट गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम
2022-08-04

भारतबाट गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योगी/व्यवसायीले भर्नुपर्ने फारम

2022-05-09

स्तरोन्मुख उद्यम प्रवर्द्यन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

2022-05-09

कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

2022-04-20

Products from Nepal

SRCTIP TOR Environmental Safeguards Expert 14Dec21 _Env input-RB
2022-03-25

SRCTIP TOR Environmental Safeguards Expert 14Dec21 _Env input-RB

2022-03-25

SRCTIP TOR Occupational Health and Safety Expert 14Dec21_Env input-RB

2022-03-25

SRCTIP TOR Procurement and Contract Management Expert 14Dec21_WBrev_021022

2022-03-25

SRCTIP TOR Social Safeguards Expert 14Dec21_AB reviewed-RB

2022-03-25

SRCTIP TOR Trade Development Adviser 14Dec21-RB