Logo

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supplies
Procedure
2022-11-23

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

2022-11-23

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६

2022-11-23

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्वन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९

2022-05-25

औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

2022-05-09

स्तरोन्मुख उद्यम प्रवर्द्यन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

2022-05-09

कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमुलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

2021-09-16

Procedure on Industrial Village Declaration and Operation, 2075 (First Amendment)

2020-12-13

Procedure for issuance of certificate of origin , 2077.

Procedure for Operation of Small, Household and Small Industries Promotion Training Program, 2077 BS
2020-12-11

Procedure for Operation of Small, Household and Small Industries Promotion Training Program, 2077 BS

Procedure for bringing in foreign workers for productive industries, 2077
2020-11-06

Procedure for bringing in foreign workers for productive industries, 2077