Logo

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce and Supplies
Circular
कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।
2021-06-21

कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।

2021-06-21

Circular regarding implementation of Integrated COVID-19 Prevention, Control and Treatment Action Plan.

2021-06-21

Circular regarding implementation of Integrated COVID-19 Prevention, Control and Treatment Action Plan.

Nationality Vigilance Center Complaint Formation.
2021-06-20

Nationality Vigilance Center Complaint Formation.

Regarding technical test consultancy
2021-06-15

Regarding technical test consultancy

2021-06-15

Regarding technical test consultancy

2021-06-08

जनस्वास्थ्य सम्बन्धित अनाधकृत सूचना तथा जानकारी प्रकाशन सम्बन्धित परिपत्र

राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा निति, २०७८  आवश्यक राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण सम्बन्धमा ।
2021-06-06

राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा निति, २०७८ आवश्यक राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण सम्बन्धमा ।

Regarding the decision of the fifth meeting of the National Council for Disaster Risk Reduction and Management.
2021-04-28

Regarding the decision of the fifth meeting of the National Council for Disaster Risk Reduction and Management.

Regarding the implementation of the decision of the Government of Nepal
2021-04-20

Regarding the implementation of the decision of the Government of Nepal