# शीर्षक डाउनलोड
1 निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, 2013  डाउनलोड
2 सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, 2075  डाउनलोड
3 औद्योगिक ग्राम धोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  डाउनलोड
4 निकासी पैठारी नियमहरु , २०३४  डाउनलोड
5 प्राइभेट-फर्म-रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ (नवौँ संशोधन सहित)  डाउनलोड
6 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन दशौ संशोधन नियमावली, २०७३  डाउनलोड
7 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एघारौं संशोधन नियमावली, २०७४  डाउनलोड
8 मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना  डाउनलोड
9 Copyright Rules, 2061 (2004)  डाउनलोड
10 FINANCIAL PROCEDURES RULES, 2064 (2007)  डाउनलोड
11 NTIS, 2016 Author  डाउनलोड
12 Foreign Investment Opportunities  डाउनलोड
13 WTO and Nepal  डाउनलोड
14 Nepal Trade Integration Strategy, 2010 Background Report  डाउनलोड
15 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
16 Description of Budget and Annual Development Programmes-2010/11  डाउनलोड
17 Newsletter-WTO Reference Centre  डाउनलोड
18 Treaty of Trade, Treaty of Transit and Trade Related Agreements Between Government of Nepal and Neighbouring Countries.  डाउनलोड
19 Nepal Trade Integration Strategy, 2010  डाउनलोड
20 White Paper-2068  डाउनलोड
21 The Nepalese Journal of Commerce and Supplies, Publish Date-Feb/March, 2009 (Vol. 1 No. 1) Download  डाउनलोड
22 Trade and Development Publish Date-Oct/Nov. 2010 (Vol. 3 No. 1)  डाउनलोड
23 Trade and Development Publish Date-June/July, 2010 (Vol. 2 No. 3) Download  डाउनलोड
24 he Report of High Level Committee on Nepal Oil Corporation Reform Under the Chairmanship of Hon. Bhim Acharya  डाउनलोड
25 A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.4, No.2, July, 2012, Issue 8  डाउनलोड
26 WTO and Nepal  डाउनलोड
27 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Executive Summary Environmental and Social Management Framework - Draft  डाउनलोड
28 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Executive Summary Environmental and Social Management Framework - Draft  डाउनलोड
29 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Environmental and Social Management Framework - Draft/Working Document  डाउनलोड
30 Trade in Services in Multilateral Trading System and Nepal  डाउनलोड
31 A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.5, No.1, January, 2013, Issue 9  डाउनलोड
32 Description of Budget and Annual Development Programmes -2013/14  डाउनलोड
33 A Nepalese Journal of Trade and Development, Vol.6, No.1, Nov., 2013, Issue 11  डाउनलोड
34 आ.व. २०७३/०७४ को दोश्रो ३ महिना (कार्तिक-पौष) को वाणिज्य मन्त्रालयसम्बन्धी विवरण  डाउनलोड
35 NEPAL: COMPANY PERSPECTIVES - AN ITC SERIES ON NON-TARIFF MEASURES  डाउनलोड
36 Training Reference Material for Internatiional Tradind System  डाउनलोड
37 Compendium of Transit Treaties and Agreements of Nepal Since 1950  डाउनलोड
38 Glossary of International Trade Terminology and Acronyms  डाउनलोड
39 Compendium of Transit Treaties and Agreements of Nepal Since 1950.  डाउनलोड
40 गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० तेश्रो संशोधन २०७५  डाउनलोड
41 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४  डाउनलोड
42 त्रैमासिक बुल्लेटीन २०७३ श्रावन, भद्र र आश्विन  डाउनलोड
43 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
44 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
45 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
46 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
47 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
48 प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३  डाउनलोड
49 नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०  डाउनलोड
50 निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३  डाउनलोड
51 कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२  डाउनलोड
52 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४  डाउनलोड
53 आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४  डाउनलोड
54 Report on Status and Assessment of EMS Implemented Industries of Kathmandu Valley  डाउनलोड
55 २०७१ आषाढ  डाउनलोड
56 आ.ब. २०६५।६६ को उपलब्धी तथा आ.ब. २०६६।६७ को वार्षिक कार्यक्रम समेत  डाउनलोड
57 उद्योग र विकास २०६६ फाल्गुन  डाउनलोड
58 उद्योग र विकास २०६६ आषाढ  डाउनलोड
59 Foreign Investment Opportunities 2009  डाउनलोड
60 Industrial Development Perspective Plan Vision, 2020  डाउनलोड
61 Industrial Statistics 2072/73  डाउनलोड
62 तेश्रो पक्ष मुल्याकंन कार्यविधि, 2074  डाउनलोड
63 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
64 लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२ तथा कार्यविधि  डाउनलोड
65 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
66 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि २०७१  डाउनलोड
67 उद्योग र विकास २०७३/७४  डाउनलोड
68 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग तर्फ) सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कायविधि, २०७५  डाउनलोड
69 NIRTTP 2nd Bulletin (March 2018)  डाउनलोड
70 NIRTTP 1st Bulletin (June 2017)  डाउनलोड
71 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.6, अङ्क.१, २०70 कार्तिक, पूर्णाङ्क.11)  डाउनलोड
72 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.5, अङ्क.१, २०६९-माघ, पूर्णाङ्क.9)  डाउनलोड
73 बहुपक्षिय व्यापार प्रणालीमा सेवा व्यपार र नेपाल  डाउनलोड
74 NEPAL INDIA TRADE AND TRANSPORT FACILITATION PROJECT (NITTFP) Environmental and Social Management Framework - Draft/Working Document  डाउनलोड
75 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.4, अङ्क.2, २०६९ अषाढ, पूर्णाङ्क.8)  डाउनलोड
76 व्यापार र विकासको नेपाली जर्नल(वर्ष.३, अङ्क.१, २०६७ कार्तिक, पूर्णाङ्क.६)  डाउनलोड
77 White Paper-2068  डाउनलोड
78 विदेशी लगानी अवसरहरू  डाउनलोड
79 औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा विरुद्धको आचार संहित  डाउनलोड
80 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
81 MEDPA पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२  डाउनलोड
82 MEDPA सञ्चालन निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
83 सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१  डाउनलोड
84 प्रविधि विकास कोष निर्देशिका, २०७०  डाउनलोड
85 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
86 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४  डाउनलोड
87 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
88 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५  डाउनलोड
89 निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७०  डाउनलोड
90 महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (Commercially Important Person - CIP) छनौट, सम्मान एवं सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
91 ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०६६  डाउनलोड
92 प्रविधि विकास कोषको सञ्चालन कार्यबिधि, २०७१  डाउनलोड
93 महिला उद्यमशीलता विकास कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०६९  डाउनलोड
94 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन कार्यविधि २०६२  डाउनलोड
95 लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स‌ंचालन विनियमावली २०६२  डाउनलोड
96 निर्यातमा नगत प्रोत्साहनसम्बन्धी, २०७०  डाउनलोड
97 निजामती किताबखानाको अन्लाइन सिटरोल दर्ता सम्बन्धी  डाउनलोड
98 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - हस्तनिर्मित कागज र कागज उत्पादनहरू (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
99 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - ठूलो अलैंची (२०१७ -२०२१)  डाउनलोड
100 नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र निर्यात रणनीति - टी (२०१७ - २०२१)  डाउनलोड