सम्पर्क ठेगाना

फोन न: +९७७- १४२११५७९ ( उद्योग मंत्रालय )

फ्याक्स न. : +९७७- १४२११६१९ ( उद्योग मंत्रालय )

फोन न: +९७७- १४२११५४६ , १४२११६३१ ( वाणिज्य, तथा आपूर्ति मंत्रालय )

फ्याक्स न. : +९७७- १४२१११६७ , १४२११५७५ ( वाणिज्य, तथा आपूर्ति मंत्रालय )

info@moics.gov.np
info@moics.gov.np
info@moics.gov.np

हामीलाई तपाईंको प्रतिक्रियाहरू कुनै पनि समय पठाउनुहोस्।

मंत्रालय तथा कार्यालयको नक्शा