May 23, 2019

चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजलार्इ निरन्तरता दि...

चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजलार्इ निरन्तरता दिने सूचना ।

 May 3, 2019

ढुंगा,बालुवा र गिट्टी निकासी सम्बन्धी मिति २०७१।३।...

ढुंगा,बालुवा र गिट्टी निकासी सम्बन्धी मिति २०७१।३।२३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकासित सूचना ।

 May 3, 2019

स्ट्र कलेक्टर वा हार्भेष्टर पैठारी सम्बन्धी मिति २०७२।...

स्ट्र कलेक्टर वा हार्भेष्टर पैठारी सम्बन्धी  सूचना ।

 May 3, 2019

सून आायात सम्बन्धी मिति २०६७।८।१५ को गोरखापत्रमा प्...

सून आायात सम्बन्धी मिति २०६७।८।१५ को गोरखापत्रमा प्रकासित सूचना ।

 May 3, 2019

मिति २०६६।११।१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकासित थपघट ...

मिति २०६६।११।१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकासित थपघट सम्बन्धी सूचना ।

 May 3, 2019

भन्सार विन्दु परिवर्तन दस्तुर सम्बन्धी मिति २०७०।६।२१...

भन्सार विन्दु परिवर्तन दस्तुर सम्बन्धी सूचना ।

 May 3, 2019

प्लास्टिक फिल्म,सिट पैठारी सम्बन्धी मिति २०६७।३।१४ क...

प्लास्टिक फिल्म,सिट पैठारी सम्बन्धी सूचना ।

 May 3, 2019

नेपाल अधिराज्यभर सबै जात र गुणस्तर सुर्तीहरु इजाजत...

नेपाल अधिराज्यभर सबै जात र गुणस्तर सुर्तीहरु इजाजत बेगर पैठारी गर्न नपाउने गरी नियन्त्रण गरेको मिति २०३...

 May 3, 2019

दालजन्य वस्तूहरुको निकासीमा लगाएको बन्देज हटाएको स...

दालजन्य वस्तूहरुको निकासीमा लगाएको बन्देज हटाएको सम्बन्धी मिति २०६७।२।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकासित सूचना ।

 May 3, 2019

चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको मिति २०७५।...

चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको मिति २०७५।६।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकासित सूचना