औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ५ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ५ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।