घोषणा भएका सबै प्रदेशका औद्योगिक ग्रामहरुका लागि रकम उपलब्ध गराउने तथा चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम ।

घोषणा भएका सबै प्रदेशका औद्योगिक ग्रामहरुका लागि रकम उपलब्ध गराउने समझदारी पत्र तथा चेक हस्तान्तरण कार्यक्रम