सचिव श्री याम कुमारी खतीवडाज्यूको मिति २०७४।०७।१३ मा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रमका तस्वीरह