उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री वैकुण्ठ अयार्लज्यूको मिति २०७६।०५।०५ मा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रमका तस्वीरहरु