Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मन्त्रालय स्तरीय विकाश समस्या समाधान समितिको बैठक बारेमा प्रेश विज्ञाप्ति ।
मन्त्रालय स्तरीय  विकाश समस्या समाधान समितिको बैठक बारेमा प्रेश विज्ञाप्ति ।

मन्त्रालय स्तरीय  विकाश समस्या समाधान समितिको बैठक बारेमा प्रेश विज्ञाप्ति ।

View File