Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

View File