Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल - भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (एन .आई. आर .टि .टि. पि) का लागि परामर्शदाता र विज्ञको  आवश्यकता  सम्बन्धी सूचना।
नेपाल - भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (एन .आई. आर .टि .टि. पि) का लागि परामर्शदाता र विज्ञको  आवश्यकता  सम्बन्धी सूचना।

नेपाल - भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना (एन .आई. आर .टि .टि. पि) का लागि परामर्शदाता र विज्ञको  आवश्यकता  सम्बन्धी सूचना।।

View File