Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
विद्युतीय व्यापारका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकको मस्यौदा उपर राय तथा सुझाव सम्बन्धी सूचना ।

विद्युतीय व्यापारका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकको मस्यौदा उपर राय तथा सुझाव सम्बन्धी सूचना ।

View File