Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कोभिड-१९ महामारीको समयमा उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अगनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पालनाको अनुगमन सूचकहरु (चेक लिष्ट) ।
कोभिड-१९ महामारीको समयमा उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अगनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पालनाको अनुगमन सूचकहरु (चेक लिष्ट) ।

कोभिड-१९ महामारीको समयमा उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अगनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पालनाको अनुगमन सूचकहरु (चेक लिष्ट) ।

View File