Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर सम्बन्धी सूचना।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर सम्बन्धी सूचना।

View File