Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा र आयकर ऐन, मू.अ.क र अन्तशुल्क कानूनमा प्रस्तावित व्यवस्थाको छुट सुविधा सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्ताव (२०७६)।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा र आयकर ऐन, मू.अ.क र अन्तशुल्क कानूनमा प्रस्तावित व्यवस्थाको छुट सुविधा सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्ताव (२०७६)।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा र आयकर ऐन, मू.अ.क र अन्तशुल्क कानूनमा प्रस्तावित व्यवस्थाको छुट सुविधा सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्ताव (२०७६) ।।

View File