Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
बाणिज्य आदेशा
मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका केराउ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी मिति २०७७/05/२२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।
2020-09-08

मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका केराउ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी मिति २०७७/05/२२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका सुपारीको आयात गर्न स्वीकृति दिन सम्बन्धी मिति २०७७/४/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।
2020-07-29

मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका सुपारीको आयात गर्न स्वीकृति दिन सम्बन्धी मिति २०७७/४/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच, तयारी मदीरा जस्ता वस्तुको पैठारीमा पुर्ण बन्देज लगाइएको सूचना।
2020-06-29

केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच, तयारी मदीरा जस्ता वस्तुको पैठारीमा पुर्ण बन्देज लगाइएको सूचना।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने मरिच आयत सम्बन्धी मिति २०७७-०३-०८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।
2020-06-29

औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने मरिच आयत सम्बन्धी मिति २०७७-०३-०८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।

निकासी पैठारी सम्बन्धी मिति २०७६।३।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना
2020-04-20

निकासी पैठारी सम्बन्धी मिति २०७६।३।२५ को नेपाल राजपत्रको सूचना

निकासी पैठारी सम्बन्धी मिति २०७६।३।२ को नेपाल राजपत्रको सूचना
2020-04-20

निकासी पैठारी सम्बन्धी मिति २०७६।३।२ को नेपाल राजपत्रको सूचना

चिनीको आयातको मात्रात्मक प्रतिबन्ध।
2020-04-20

चिनीको आयातको मात्रात्मक प्रतिबन्ध।

खयर निर्यात सम्बन्धी मिति २०७६।९।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।
2019-12-30

खयर निर्यात सम्बन्धी मिति २०७६।९।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।

नेपाल राजपत्र नोटिस २०७६/३/२ अंग्रेजीमा आयात निर्यातको बारेमा।
2019-09-11

नेपाल राजपत्र नोटिस २०७६/३/२ अंग्रेजीमा आयात निर्यातको बारेमा।

मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।
2009-11-02

मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।